English Polski

1.     Wstęp.

Regulamin określa warunki, na jakich można zarezerwować obiekty noclegowych, a dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji umowę pomiędzy właścicielem obiektu a klientem uważa się za zawartą.

2.     Rezerwacja zadatkowa.

a)    rezerwacja na stronie :

Po wypełnieniu i przesłanie formularza rezerwacyjnego następuję dokonanie rezerwacji wstępnej. Aby dokonać rezerwacji należy otrzymać od nas potwierdzenie telefoniczne, lub email-owe i  wpłacić przelewem zaliczkę do dwóch dni roboczych od dnia dokonania rezerwacji w wysokości pierwszej doby na konto podane na stronie , na podstronie ‘’Kontakt’’. Gdy pieniądze wpłyną na nasze konto na życzenie klienta wyślemy do Państwa e-mail z wszystkimi niezbędnymi informacjami, który jednocześnie będzie dowodem rezerwacji- voucher . W przypadku kiedy upłynie wyżej określony czas , a zaliczka nie wpłynie na nasze konto obiekt ma prawo do anulowaniarezerwacji bez powiadamiania o tym klienta.

b)    rezerwacja telefoniczna :

Podczas rezerwacji telefonicznej klient zobowiązany jest podać dane karty kredytowej w celu weryfikacji i preautoryzacji. W przypadku nie pojawienia się przez gościa w obiekcie , lub kiedy klient chce anulować rezerwacje przed przyjazdem nasz obiekt pobierze z karty opłatę w wysokości pierwszej doby. Rezerwacja telefoniczna może odbyć się również w sposób wymieniony w punkcie 2 a).

3.     Rezerwacja ‘’Last minute’’

W przypadku Rezerwacja „Last Minute” w ostatnich trzech dniach przed przyjazdem zadatek  jest pobierany za pośrednictwem karty kredytowej , lub dokonywana jest preautoryzacja , a klient uiszcza całość opłaty po przyjeżdzie w dzień zameldowania . Rezerwacji „Last Minute” wymaga potwierdzenia telefonicznego wciągu 2 godzin od momentu jej dokonania. W przypadku braku potwierdzenia telefonicznego rezerwacji zostaje anulowana.

4.     a) O wszelkich zmianach w rezerwacji dotyczących liczby osób, terminów pobytu, przedłużenia czy

skrócenia pobytu, należy poinformować przed przyjazdem.

b) Po dokonaniu wpłaty zadatku jego zwrot nie przysługuje. Istnieje natomiast możliwość zmiany terminu rezerwacji po wpłacie zadatku pod warunkiem, że zmiana taka jest możliwa i zostanie dokonana na minimum 14 dni przed pierwotnym terminem rezerwacji. Zmiany można dokonać jedynie na ten sam obiekt z zachowaniem pierwotnej długości pobytu. Chyba ze obiekt wyrazi chęć zamiany na inny obiekt. W przypadku zmiany terminu rezerwacji należy anulować pierwotną rezerwację telefonicznie , a następnie dokonać nowej rezerwacji. Kwota uprzednio ustalonej rezerwacji w przypadku wybrania nowego terminu przypadającego w droższym sezonie , lub obiekcie wymagana jest dopłata różnicy w cenie uiszczana osobie odpowiedzialnej za przekazanie kluczy przy rozliczeniu za całość pobytu w dniu przyjazdu .

5.      Zakwaterowanie i wymeldowanie.

Zakwaterować można się od godz. 13.00 w dniu przyjazdu i należy wyprowadzić się do godz. 11.00 w dniu wyjazdu, możliwe jest przesunięcie godziny wyjazdu, po wcześniejszym ustaleniu z osoba odpowiedzialną za odbiór kluczy. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę klient zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy. Klient zobowiązany jest do zapłaty kwoty widniejącej na voucherze nawet jeśli, z przyczyn niezależnych od właściciela obiektu, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (trudności komunikacyjne, strajki, powody osobiste).

6.      Obowiązki klienta

Liczba osób mających zamieszkać w obiekcie jest ograniczona do podanej na voucherze. Jeśli liczba ta przekroczy liczbę osób podanych w voucherze, osoba odpowiedzialna za klucze może odmówić wydania kluczy do obiektu Klient zobowiązany jest do poinformowania firmy Rainbow Apartments telefonicznie lub mailowo o jakiejkolwiek zmianie tej liczby. Klient zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywania obiekt w stanie zastanym. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy o ewentualnych uszkodzeniach i brakach zastanych w obiekcie oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie podczas pobytu. Równowartość tych szkód i ich usunięcia pokrywa klient. Jeżeli klient nie poinformuje obiektu o zaistniałych podczas pobytu zniszczeniach ,a firma Rainbow Apartments takowe stwierdzi po wymeldowaniu klientów. Firma Rainbow Apartments naliczy proporcjonalnie do zniszczeń , lub brakujących rzeczy koszta , które zostaną pobrane z karty kredytowej klienta bez konieczności informowania go wcześniej.

7.        Bezpłatny pobyt dziecka.

Dziecko do lat 3 (jedno na dwoje dorosłych), śpiące z dorosłymi lub we własnym łóżeczku i niewymagające pościeli nie ponosi żadnych opłat za pobyt. Pozostałe dzieci płacą normalna cenę.

8.        Rezerwacja i zwierzęta.

W naszych apartamentach obowiązuje zakaz pobytu ze zwierzętami chyba , że obiekt wyrazi wcześniej takową zgodę pisemną. Jednocześnie klient ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez zwierzę i jest zobowiązany do zadośćuczynienia tym szkodom w sposób wymieniony w punkcie 6.

9.        Wystąpienie siły wyższej.

W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, awarii właściciel rezerwuje sobie prawo zaproponowania klientowi obiektu zastępczego podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego. Właściciel ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej anulować umowę. Kwoty wpłacone przez klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

10.      Prawo właściwe.

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby właściciela.

GRATIS

TRANSPORT Z LOTNISKA LUB DWORCA PKP/PKS
Przy minimum 2-ch noclegach

REZERWACJA

Tel: 48 660 886 668
E-mail: biuro.rainbowapartments@gmail.com

CENY

OD 55 ZŁ ZA OSOBĘ
Przy dłuższych pobytach możliwość negocjanci cen
Zobacz regulamin

Partnerzy: Agata Biały


 
Copyright © Apartamenty Rainbow 2013 - 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone.